فرآیند ثبت اختراع

1- در مرحله ی اول مخترع باید مدارک خود را تکمیل نموده و آنرا به صورت اظهار نامه الکترونیکی تسلیم اداره ثبت اختراع نماید. مخترع می تواند فرم اظهار نامه( شامل ادعانامه، توصیف اختراع، خلاصه، نقشه ها و...) را از سایت اداره ثبت اختراع به نشانی(iripo.ssaa.ir) دریافت کند و سپس طبق آن اظهار نامه را تکمیل و از طریق همان سایت، بارگذاری نماید. پس از اتمام این مرحله کد رهگیری برای مخترع ارسال می شود که با آن می تواند کلیه مراحل کاری پرونده خود را در هر زمان مشاهده نماید.

2-بعد از بارگذاری اظهارنامه ثبت اختراع ، کارشناسان اداره ثبت اختراعات بر اساس فرمتی که برای بررسی اختراع معرفی کرده اند، اختراع ادعایی را از حیث شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار می دهند.

3-پس از بررسی ماهوی پرونده اختراع در صورت عدم وجود مورد مشابه، پرونده اختراع به همراه کلیه مستندات، برای ارزیابی علمی به مرجع ذیصلاح داوری ارسال می گردد. پیشنهاد انتخاب مرجع داوری در وهله اول با خود مخترع می باشد و در صورت تائید اداره ثبت اختراعات برای مرجع ذیصلاح داوری ارسال می گردد. شایان ذکر است اکثر اختراعات حوزه ورزش عموما به پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ارجاع داده می شود.

4-پس از ارجاع به پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، ابتدا ایمیلی برای مخترع با مضمون "دریافت پرونده اختراع و واریز وجه" ارسال می گردد. مخترع می بایست برای شروع فرایند ارزیابی هزینه داوری ( به مبلغ 3/000/000 ریال) را به حساب مندرج در ایمیل ارسالی، پرداخت نماید. پس از پرداخت حدودا طی 60 روز کاری، جواب نهایی مستقیما از طرف پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برای اداره ثبت اختراعات ارسال خواهد گردید. در این میان درصورت وجود ابهام طرح برای داوران، سوالات آنها از طریق ایمیل با مخترع در میان گذاشته خواهد شد و پس از دریافت پاسخ های مخترع و ارزیابی نهایی، پاسخ استعلام داوری ارسال خواهد شد.

5- پس از آن در صورت تائید اختراع توسط مرجع ذیصلاح داوری، نامه آگهی ثبت اختراع برای مخترع صادر خواهد شد که با ثبت کردن این نامه در سایت روزنامه رسمی کشور و پرداخت هزینه آن، آگهی پس از مدت سه الی چهار هفته در روزنامه رسمی کشور چاپ می شود .سپس مخترعین می بایست پرونده فیزیکی خود مطابق با دستورالعمل های اداره ثبت اختراعات، تشکیل دهند و 2 نسخه اظهارنامه به امضای کلیه مخترعین و مالکین طرح رسانده شود و در نهایت پس از تائید اداره ثبت اختراعات، گواهی اختراع صادر خواهد شد.

نکته مهم: کلیه روند ثبت اختراع از ابتدا تا انتها بصورت اینترنتی بوده نیاز به حضور فرد نمی باشد. (به جز مرحله اخر که مخترعین می بایست پرونده فیزیکی برای اظهارنامه خود تشکیل دهند)


چاپ   ایمیل